Czym jest Dar Woli Bożej i co oznacza nadejście Królestwa Woli Bożej?

darwolibozej2WOLA BOŻA, którą Jezus nazywa w Ewangelii „Wolą Ojca”, jest najintymniejszą, najistotniejszą i najbardziej witalną rzeczywistością Boga: „Och, wszystko zawiera się w Mojej Woli. Jeśli dusza przyjmuje Ją, przyjmuje całą esencję Mojego Bytu i zamyka w sobie wszystko.” (02.03.1916) Wola Boża nie jest żadnym „przymiotem” Boga ani czymś od Boga na wzór tego, czym wola ludzka jest w człowieku. Wola Boża jest natomiast tym, Kim Bóg jest. Biorąc przykład maszyny, w której pierwsze koło porusza cały mechanizm, można powiedzieć, że wola jest tym, co daje życie wszystkiemu, co jest w Bogu i w nas.

Zwykle przez Wolę Bożą rozumiemy rzeczy, których Bóg od nas oczekuje, rzeczy chciane przez Boga (tzn. widzimy Ją jako dopełnienie), natomiast dla Boga, Wola Boża jest podmiotem, Sam Bóg pragnie tego. Możemy więc powiedzieć, że Wola jest rzeczownikiem (termin, który wyraża pewną rzecz), podczas gdy wszystkie atrybuty Boskie – Miłość, Wszechmoc, Dobroć, Wieczność, Niezmienność, Bezmiar, Świętość, Sprawiedliwość, Miłosierdzie, Wszechwiedza, Mądrość itd. – są jego przymiotnikami: „Wola Boża jest wszechmocna, dobra, święta, nieskończona, wieczna, mądra, miłosierna, niezmienna…”

Wola Boża jest źródłem i najwyższą przyczyną tego wszystkiego, Kim Bóg jest, niepojętego Życia Trójcy Przenajświętszej i Ich Dzieł odwiecznej Miłości. Jest jak intymny „silnik” Boga, jak „pierwsze koło”, które porusza i daje życie wszystkiemu, Kim Bóg jest i wszystkim Jego dziełom. Wola Boża jest jak „Serce” Trzech Osób Boskich.

papież BenedyktPapież Benedykt XVI powiedział w swojej pierwszej encyklice „Deus caritas est” (n. 17): „«Tak» naszej woli na Jego Wolę łączy rozum, wolę i uczucie w ogarniający wszystko akt miłości.(…) Chcieć tego samego i wspólnie to samo odrzucać, to właśnie starożytni uznali za prawdziwą treść miłości: stać się podobnym jedno do drugiego, co prowadzi do wspólnoty pragnień i myśli. Historia miłości między Bogiem a człowiekiem polega właśnie na fakcie, że ta wspólnota woli wzrasta w jedności myśli i uczuć, i w ten sposób nasza wola i Wola Boga stają się coraz bardziej zbieżne: Wola Boża przestaje być dla mnie obcą wolą, którą narzucają mi z zewnątrz przykazania, ale staje się moją własną wolą, która wychodzi z fundamentalnego doświadczenia tego, że w rzeczywistości Bóg jest mi bardziej bliski niż ja sam. W konsekwencji wzrasta nasze oddanie Bogu i Bóg staje się naszą radością”. 

Czym jest ta Łaska nad łaskami,  ten Dar nad darami?

Wypełnianie Woli Bożej nie jest niczym nowym. Nowością jest to, że Bóg zaprasza nas do życia w Swojej Woli, tak jak Ojciec, Syn i Duch Święty żyją tą Swoją Odwieczną Wolą. Nowością jest Wola Boża działająca w stworzeniu i stworzenie działające w Niej na boski sposób.

Nowością jest ta Łaska nad łaskimi, ten Dar nad darami, aby nie tylko spełniać to, czego Bóg od nas oczekuje, ale żeby Jego Wola była naszą, aby była życiem naszego życia i abyśmy żyli i królowali wraz z Nią i w Niej.

Malutki JezusNowością jest ciągła wymiana woli ludzkiej i Bożej, ponieważ dusza w obawie przed swoją, prosi o zastąpienie jej we wszystkim i w każdym momencie, Wolą Boga, która przepełnia duszę radością, miłością i nieskończonymi dobrami, przywracając jej podobieństwo Boże utracone przez grzech oraz przywracając cel, do jakiego człowiek został stworzony przez Boga: aby żyć jak dziecko Boże i brać udział we wszystkich Jego dobrach.

Nowością jest to, że Jezus, poprzez Dar Swojej Woli dla stworzenia, kształtuje w nim Swoje Życie i Swoją rzeczywistą obecność i w ten sposób to stworzenie służy Mu za Człowieczeństwo. Oczywiście nie poprzez pewien rodzaj „zjednoczenia hipostatycznego (dwie natury w jednej osobie), ale poprzez zjednoczenie dwóch woli – woli ludzkiej i Woli Bożej, połączonych jednym tylko Pragnieniem (jedną Wolą), którym niewątpliwie nie może być inne, jak tylko To Boże.

Stworzenie to staje się wtedy triumfem Jezusa, staje się „drugim Jezusem”, nie z natury, ale przez dar Łaski, w myśl słów Świętego Jana: „…Ponieważ tak, jak On jest [w niebie], i my jesteśmy na tym świecie  (1 J 4,17).

Luiza Piccarreta często mówi o Królestwie Bożym, które ma się spełnić i które ma nadejść oraz modli się prosząc, aby „Wola Boża przybyła królować”. Co to oznacza?

Z tego, co Jezus mówi do Luizy wynika w sposób oczywisty, że:

Raj– 1°, Królestwo Boże jest wypełnieniem Jego Woli;

– 2°, Wola Ojca ustanowiła Swoje Królestwo w Przenajświętszym Człowieczeństwie Jezusa, dając Mu wszystkie Swoje atrybuty i prawa Boskie;

– 3°, Wszystko, co Jezus posiada w Swoim Uwielbionym Człowieczeństwie, pragnie przekazać Swojemu Ciału Mistycznemu. Słowa „jako w Niebie, tak i na ziemi” są w Jezusie i w Maryi doskonałą rzeczywistością: „jak w Ojcu, tak też jest i w Synu”. Dlatego też tak długo, jak Jezus i Maryja żyli na ziemi, Królestwo Boże istniało na ziemi. W nas natomiast musi być Ono gorącym pragnieniem i nieustannym błaganiem, ponieważ jest Obietnicą Bożą.

Święty Augustyn mówi: „Bądź Wola Twoja: w Kościele, jak i w naszym Panu Jezusie Chrystusie; w Oblubienicy, która została przez Niego poślubiona, jak i w Oblubieńcu, który wypełnił Wolę Ojca”.

– 4°, Ta Boża Obietnica Królestwa ma się jeszcze spełnić na ziemi, tak jak się już spełnia w Niebie. Oznacza to dwie rzeczy:

  • nie tylko po śmierci mamy dostąpić Królestwa Bożego, ale Królestwo Boże ma jeszcze nadejść w czasie historycznym i świat z pewnością nie może się zakończyć, dopóki nie objawi się w pełni (jest to przywrócenie porządku Stworzenia sprzed grzechu pierworodnego);
  • Królestwo Boże jeszcze nie nadeszło, ponieważ nie należy mylić Je ze Zbawieniem czy z  Kościołem.

Owoce Boże– 5°, To Królestwo, o które Kościół nieustannie prosi w Modlitwie Pańskiej „Ojcze Nasz” („bądź Wola Twoja, jako w Niebie”, tak i tutaj na ziemi), w odniesieniu do Odkupienia i do Kościoła, jest jak Owoc w nawiązaniu do drzewa: Owoc ten jest już w istocie obecny w drzewie od samego początku, od swego zasiania.

Drzewo zostało zasiane, jest pielęgnowane i rośnie, wydając liście i kwiaty, ale celem tego wszystkiego jest wydanie owoców. Podobnie jest z Odkupieniem, z Sakramentami, z Kościołem oraz ze wszystkimi dziełami Ducha Świętego – celem tego wszystkiego jest chwalebny okres Królestwa Woli Bożej.

czytaj dalej