Wiedza o Woli Bożej będzie potężnym magnesem, który przyciągnie stworzenia i przywoła na scenę pokolenie dzieci powołanych do życia w Woli Bożej

Bóg pozwala nam poznać Swoje prawdy, gdyż jest to Jego inicjatywą, Jego darem oraz Jego prawem

 Nasz Pan, choć w Ewangelii wyraźnie nawiązał do Woli Ojca, dając do zrozumienia, że jest Ona czymś najważniejszym, że jest celem i wyjaśnieniem wszystkiego w Jego Życiu, to w owym czasie nie mógł rozwodzić się, udzielając dodatkowych wyjaśnień. „Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich?” (J 3,12). Jeśli człowiek nie znał mniejszych rzeczy, to jak mógłby poznać te większe? Jeśli jeszcze nie umiał chodzić, to jak mógłby nauczyć się latać?

Najpierw Nasz Pan musiał wychować go od nowa, odkupić, dać mu Łaskę, uczynić go ponownie dzieckiem Bożym i zapewnić mu zbawienie, odkładając na później – na czas ustalony przez Ojca – wyjawienie mu jego Dziedzictwa, przywrócenie mu daru Swej Uwielbionej Woli a wraz z Nią podobieństwa Bożego utraconego przez Adama, uczynienie go jednym z Sobą, udzielenie mu nie tylko zbawienia, ale także przekazanie mu Swej własnej Świętości Bożej i nauczenie go życia w Woli Bożej…

A zatem kiedy Jezus przyszedł na ziemię, bardzo mało mówił o Woli Bożej. Zaplanował Jej ujawnienie za pośrednictwem Luizy: „To, co powinienem był uczynić w owym czasie, nauki, które miałem przekazać wszystkim na temat Mojej Woli, dałem je tobie. Tak więc ukazanie ich jest niczym innym, jak tylko uzupełnieniem tego, co Ja powinienem był uczynić, kiedy przebywałem na ziemi, jest niejako wypełnieniem Mojego Przyjścia.” (02.06.1921)

Tak postanowił Bóg. A Luiza mówi: „Jezu, Moja Miłości, czy to możliwe, że po tylu wiekach życia Kościoła, który wyłonił tak wielu Świętych (a wielu z nich zadziwiło Niebo i ziemię swymi cnotami i cudami, których dokonali), nie wypełniali oni w pełni Woli Bożej, aby stworzyć ten plan Boży, o którym Ty mówisz? Czekałeś właśnie na mnie, na tę najbardziej nieudolną, psotną i nieobeznaną, aby to uczynić? Wydaje się to wręcz niewiarygodne!” A Jezus: „Posłuchaj córko moja, Moja Mądrość ma środki i sposoby, które człowiek lekceważy, a zatem jest zmuszony do pochylenia czoła i oddania Jej czci w niemym milczeniu. To nie on ma narzucać Mi prawa, mówić Mi kogo mam wybrać i jaki jest odpowiedni czas, w którym Moja Dobroć ma rozporządzać. (06.10.1922)

Tylko w pismach Luizy Jezus pozwala poznać Swoją Wolę

I mówi: której jak dotąd nikomu nie ukazałem. Przejrzyj tyle książek, ile chcesz i zobaczysz, że w żadnej z nich nie znajdziesz tego, co powiedziałem tobie o Mojej Woli.” (12.09.1913)

Życie w Woli Bożej „to świętość jeszcze nie poznana, którą dam poznać i która umieści ostatni, najpiękniejszy i najbardziej błyszczący ornament pośród wszystkich innych świętości. (08.04.1918)

„Często mówię ci nie tylko o Mojej Woli, ale także o życiu w Mojej Woli, bo skoro Ją zdobyłaś, chcę, żebyś poznała Jej zalety i sposób, w jakim należy żyć w Mojej Woli, aby móc prowadzić ze Mną wspólne i nierozłączne życie i abym Ja mógł ujawnić ci tajemnice Mojej Woli.” (25.04.1918)

„Oto dlaczego mówię ci tak często o życiu w Mojej Woli, którego aż po dziś dzień nikomu nie ukazałem. Znano najwyżej cień Mojej Woli, łaskę i słodycz, jaką niesie spełnianie Jej, ale wniknięcie do Jej wnętrza, ogarnięcie Jej bezmiaru, pomnożenie się ze Mną i przeniknięcie wszystkiego, nawet pozostając na ziemi, i w Niebie, i w sercach, to nie jest jeszcze znane, tak iż dla wielu wyda się to dziwnym, ale kto nie otworzy swego umysłu na światło Prawdy, nic nie zrozumie” … „Moja Miłości, jeśli tak wiele dobra jest w tym życiu w Woli Bożej, to dlaczego nie ujawniłeś go wcześniej”? (29.01.1919).

„Jak bardzo powinnaś Mi dziękować za to, że dopuściłem cię do tajemnic Mojej Woli!” (29.09.1912) To ciągłe mówienie ci o Mojej Woli, abyś zrozumiała Jej wspaniałe efekty, tego jak dotąd z nikim innym nie uczyniłem…” (17.03.1921)

Jezus nakłania Luizę, aby nie pominęła żadnej z Jego prawd, nawet tej najmniejszej, ponieważ może być przydatna choćby jednemu z jej braci. Luiza musi otworzyć te kanały. (23.10.1921)

Z wiedzy rodzi się szacunek, miłość i posiadanie

„Moja Wola jest cudem nad cudami, jest tajemnicą, aby znaleźć światło, świętość i bogactwo. Jest tajemnicą wszelkiego dobra, a nie będąc dogłębnie poznana, nie jest więc ceniona ani miłowana, jak na to zasługuje!” (08.03.1914)

Jezus nie może się powstrzymać od okazania, nawet jeśli stopniowo,  Swojej Miłości, Swoich łask i dóbr, które przekazuje tym, którzy pełnią Jego Wolę. On nie przesadza. (21.03.1914)

„Ach, gdyby wszyscy zrozumieli, jak wielkie jest dobro życia w Mojej Woli, rywalizowaliby ze sobą! Ale niestety, jak niewielu to rozumie! Żyją bardziej w sobie niż we Mnie!” (04.05.1919)

„Kiedy życie w Mojej Woli będzie znane, wtedy kochające i bezinteresowne dusze wkroczą, aby żyć w Moim FIAT (02.03.1921)

Jezus raduje się, mogąc ukazać Swoją Wolę. Każda objawiona prawda jest nową więzią jedności, którą tworzy z Luizą i z całą ludzkością. Ukazał wszystko to, co uczynił, aby ustanowić człowieka spadkobiercą dóbr Swego Człowieczeństwa. Teraz pragnie ukazać to, co Jego Wola Boża uczyniła w Jego Człowieczeństwie, aby ustanowić nowe pokolenia spadkobiercami wszystkich dóbr Jego Woli. (06.09.1921)

„Jacy są skąpi wobec Mnie! Jak wiele ograniczeń, jak wiele rzeczy nie ujawniają z tego, co mówię i z tego, co o Mnie pojmują!… Każda dodatkowa wiedza nabyta o Mnie, to dodatkowa chwała i miłość, które uzyskuję od stworzeń.” (29.10.1921)

„Świętość Mojej Woli nie jest jeszcze znana. Właśnie dlatego są tak zachwyceni, ponieważ gdy coś jest już znane, zachwyt znika… Jaką łaską dla ciebie jest to, że możesz ją poznać!” (12.11.1921)

„Mam jeszcze wiele innych rzeczy do powiedzenia ci, wiele innych prawd, których nie znasz. A wszystkie Moje prawdy przynoszą radość, jaką każda z nich posiada. Ile prawd dusza poznaje, tyle różnorodnej radości otrzymuje.” (05.01.1922)

„Całe Moje zainteresowanie skupia się na tym, aby twoja wola żyła w Mojej i abyś dobrze zrozumiała, co oznacza żyć w Mojej Woli, w takim stopniu, w jakim jest to możliwe dla stworzenia. (15.06.1922)

Im więcej poznajemy Wolę Bożą, tym więcej od Niej otrzymujemy. „Niewiele wiadomo, a nawet nic na temat wewnętrznych czynów, których dokonało Moje Człowieczeństwo w Woli Bożej z miłości do wszystkich… Wiedza niesie ze sobą wartość, efekty oraz życie tego dobra… Jeśli pozwalam coś poznać, to dlatego, że chcę to przekazać.” (19.10.1922)

„Widzisz więc, jak koniecznym jest, aby Moja Wola była znana we wszystkich Jej relacjach, cudach, efektach, wartości oraz to, co Ja w tej Woli uczyniłem dla stworzeń i to, co one powinny czynić. Wiedza ta będzie potężnym magnesem, który przyciągnie stworzenia i pozwoli im otrzymać dziedzictwo Mojej Woli oraz przywołać na scenę pokolenie dzieci Światłości, dzieci Mojej Woli. (27.10.1922)

Wolę Bożą możemy posiąść w takim stopniu, w jakim Ją znamy i w jakim się Sama ukazuje. (06.11.1922)

To Moją Wolę pragnę, aby wszyscy poznali i wskazywali jako na nowe Niebo i sposób na nowe odrodzenie.” (05.01.1923)

„Kiedy mówię o Mojej Woli, aby dać Ją poznać stworzeniu, pragnę zaszczepić w nim Moją Boskość, a zatem drugiego Siebie… Gdy mówię o Mojej Woli, Moja Miłość wydaje się wylewać poza swoje granice, aby utworzyć siedzibę Mojej Woli w sercu stworzenia.” (16.02.1923)

„Kiedy ujawniam jedną z Moich prawd, jeszcze nieznaną, staje się ona nowym Stworzeniem, które stwarzam.” (01.07.1923)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.